В дистанційному режимі проводимо День бібліотеки на кафедрах:

- математики та інформатики;

- методики навчання математики та методики навчання інформатики;

- фізики.

Пропонуємо такий порядок денний:

1. Загальні відомості про бібліотеку ДВНЗ ДДПУ, її інформаційні ресурси та послуги» (провідний бібліотекар Кравцова О. М.).

2. Інформаційно-бібліографічні видання, їх використання в науково-  дослідній роботі; періодичні видання Міністерства освіти і науки України.

Національний стандарт України «Інформація та документація.  Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302-2015».

Міжнародні стилі цитування, рекомендовані для оформлення списку наукових публікацій.

Консультація з питань індексації наукових робіт за таблицями УДК: індекс, авторський знак (провідний бібліограф Денисова О. А.).

3. Консультація щодо складання списків документозабезпеченості дисциплін для акредитації та ліцензування (зав. ВК і НОД Лимаренко І. П.).

4. Періодичні видання, які одержує та зберігає бібліотека за профілем кафедр (зав.сектором чит.залів Ткачова С. О.).

5. Інтернет-ресурси на допомогу науковій, освітній діяльності (зав. ВК і НОД Лимаренко І. П., провідний бібліотекар Кравцова О. М.).

 Надсилаємо Вам інформацію згідно порядку денного

Запрошуємо до співпраці та чекаємо на Ваші повідомлення.

Бібліотека Донбаського державного педагогічного університету є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету.

На допомогу науково-дослідної роботи рекомендуємо використовувати інформаційно-бібліографічні видання: державні бібліографічні покажчики, які відображають всі видання, які виходять на території України і зареєстровані Книжковою Палатою України.

Основу механізму регламентації діяльності вищих навчальних закладів становлять процедури ліцензування та акредитації відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанов КМ України «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» та ін.   Особлива роль державної акредитації полягає в тому, що вона гарантує відповідність якості та рівня навчання державним вимогам, і випускники університету, що навчались за акредитованими спеціальностями, мають право на отримання документа про освіту державного зразка.

Складовою частиною документного фонду бібліотеки є фонд періодичних видань. Періодичні видання найпоширеніший засіб передачі інформації, надають оперативну, актуальну, нову інформацію, можливість ознайомитись з подіями сучасного наукового та освітнього життя, вміщують наукові статті, дослідження, методичні консультації та розробки, практичний досвід.

Український правопис [Електронний ресурс] //М-во освіти і науки України: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf . - Назва з екрану.

Бази даних відкритого доступу

DOAJ (Directory of Open Access Journals)E-LIS (E-Prints in Llibrary and Information Science)  директорія журналів вільного доступу. Надає доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами. – Режим доступу: https://www.doaj.org/ . – Назва з екрану.