Бібліографічний покажчик – це бібліографічний посібник значного об’єму зі складною структурою і науково-довідковим апаратом. До довідкового апарату посібника входять допоміжні покажчики, передмова, заголовок, список скорочень тощо. 

Бібліографічні покажчики за своїм змістом, завданням, формою різноманітні. Покажчики подають інформацію про книги, статті із журналів, офіційні видання, праці наукових установ і організацій, дисертації, наукові доповіді і повідомлення конференцій, рецензії тощо.

Бібліографічні джерела допомогають користувачам скласти уявлення про стан розробки проблем, які їх цікавлять.

Пропонуємо Вам ознайомитись з бібліографічними покажчиками, які складають співробітники бібліотеки.

Кандидатські і докторські дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (2012- 2018 рр.) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / упоряд. І. П. Лимаренко ; вступ. ст. С. М. Курінної ; наук. ред. Н. В. Швидка ; ред.: Б. І. Маторін, Р. Г. Состін ; М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; Бібліотека. – Слов’янськ : Видавництво Б. І. Маторіна, 2019. – 72 c.

Бібліографічний покажчик містить інформацію про захищені від 2012 до 2018 рр. у спеціалізованих вчених радах ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора наук за різними спеціальностями й авторефератів дисертацій, які зберігаються в бібліотеці університету.

Покажчик розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, усіх, хто цікавиться науковими дослідженнями.