Бібліографічний покажчик – це бібліографічний посібник значного об’єму зі складною структурою і науково-довідковим апаратом. До довідкового апарату посібника входять допоміжні покажчики, передмова, заголовок, список скорочень тощо. 

Бібліографічні покажчики за своїм змістом, завданням, формою різноманітні. Покажчики подають інформацію про книги, статті із журналів, офіційні видання, праці наукових установ і організацій, дисертації, наукові доповіді і повідомлення конференцій, рецензії тощо.

Бібліографічні джерела допомогають користувачам скласти уявлення про стан розробки проблем, які їх цікавлять.

Пропонуємо Вам ознайомитись з бібліографічними покажчиками, які складають співробітники бібліотеки.

Кандидатські і докторські дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (2012- 2018 рр.) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / упоряд. І. П. Лимаренко ; вступ. ст. С. М. Курінної ; наук. ред. Н. В. Швидка ; ред.: Б. І. Маторін, Р. Г. Состін ; М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; Бібліотека. – Слов’янськ : Видавництво Б. І. Маторіна, 2019. – 72 c.

Бібліографічний покажчик містить інформацію про захищені від 2012 до 2018 рр. у спеціалізованих вчених радах ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора наук за різними спеціальностями й авторефератів дисертацій, які зберігаються в бібліотеці університету.

Покажчик розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, усіх, хто цікавиться науковими дослідженнями.

Бібліографічні покажчики ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 2006-2020 рр. / уклад. О. К. Гайко ; ред. О. А. Денисова ; відп. за вип. В. С. Качина. – Слов’янськ, 2021. – С. 14.

Покажчик представляє бібліографічні та біобібліографічні посібники створені бібліотекою ДВНЗ «ДДПУ» за 2006-2020 рр.

Покажчик складається з основної частини, яка включає повний бібліографічний опис із розкриттям змісту покажчика. Довідково-допоміжний апарат складають: іменний покажчик науковців ДДПУ, яким присвячені біобібліографічні покажчики; іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, упорядників, редакторів відомості про яких є в бібліографічних записах; покажчик назв серій.

Видання адресоване бібліотечним фахівцям, науковцям, педагогам, здобувачам закладів вищої освіти, краєзнавцям та тим, хто цікавиться історією науки.

Автореферати кандидатських та докторських дисертацій, отриманих бібліотекою ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за період 2011-2020 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ ; уклад. І. П. Лимаренко ; відп. ред.  В. С. Качина . – Слов’янськ, 2021.- 64 с.

Бібліографічний покажчик містить інформацію про автореферати дисертацій на здобуття вчених ступенів кандитата та доктора наук за різними спеціальностями, які надійшли  до бібліотеки за період 2011-2020 років.

 

Покажчик призначений для науковців, викладачів, здобувачів  вищої освіти, бібліотечних фахівців та всіх тих, хто здійснює наукові дослідження, тощо.