Особливою гордістю бібліотеки є фонд рідкісних і цінних видань, який у 2011 році виділено в окрему колекцію. На 1 січня 2017 року фонд налічує 992 одиниці зберігання.

Цей фонд почав формуватися в повоєнні роки та після злиття Артемівського та Старобільського учительського інституту у Слов'янський учительський інститут.

Таким чином бібліотека одержала книжкові фонди цих навчальних закладів і серед них були цінні видання, які разом з книгами (рідкісні) одержаними раніше з ВНЗ Росії і складають цей фонд, в подальшому - “Колекцію рідкісних і цінних видань” бібліотеки Донбаського державного педагогічного університету.

Бібліотека працює з цим фондом у відповідності до “Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання” (12.12.2001 р. за № 1027 / 6218).

“Колекція” представлена виданнями з різних галузей знань : історія, географія, біологія, астрономія, культура, педагогіка українською та російською мовами.

В “Колекції” присутні різні типи і види видань : наукові, навчальні, довідкові (енциклопедії, словники, довідники), художні твори класиків всесвітньої літератури.

З найдавніших видань назвемо такі :

- Бабочки Европы, их распределение, классификация и ловля. - М. ; СПб. , 1883.

- Дютшке. Олимп : мифология древних греков и римлян . - СПб. , 1892.

- Мотлей Д. История нидерландской революции. Т. 1-2. - СПб. , 1865 — 1866.

Не менш цінними є і наукові видання, які виходили з друку в різних видавництвах

ІІ-ої половини ХІХ ст. :

- Брэм А. Э. Жизнь животных. - Т. 1-3. - СПб., 1904-1909.

- Багалий Д. И. Очерки из истории русской истории. Т. 2. Монографии и статьи по истории Слободской Украины. - Харьков, 1913.

- История ХІХ века. Западная Европа и внеевропейские государства. - Т. 2-3. - М. , 1905-1907.

- Ренан Э. История первых веков христианства. - Т. 2-6. - СПб., 1898-1899.

Серед інших наукових видань, які заслуговують на увагу в перкладі з німецької — “История искусства всех времен и народов» в 3-х т. (1896), автором якого є Карл Верман, на той час був директором Дрезденської галереї.

Цінність книг Вермана полягає в тому, що це прекрасний путівник для освічених людей, які бажають поповнити свої знання точними відомостями з історії мистецтва минулих століть.

В ХІХ столітті російські книговидавництва започаткували декілька серій : “Великая природа”, “Великая история”, “Великая география” та ін. В межах цих серій видавались багатотомні наукові видання, що містили фундаментальні наукові відкриття і дослідження знаменитих вчених-професорів європейських університетів (англ., франц., нім.) та вчених Рос. Акаднмії наук і Спб.-університету.

Серія “Вся природа” в бібліотеці представлена трьома виданнями : “Жизнь растений” проф. А. Кернера фон Марилауна (Т. 1-2., 1896), “Мироздание : астрономия в общепонятном изложении” проф. В. М. Мейера (1900), «Народоведение» (Т. 2, 1901).

Наукову цінність має наступне видання в серії “Всемирная история” - “История человечества. Т. 2. Восточная Азия и Океания. Индийский океан», яке вийшло з друку під заг. ред. докт. наук Г. Гельмонта в перкладі з нім. (1909).

Всі видання цих серій мають дуже багато ілюстрацій з картин, малюнків, хромолітографій, геліогравюр та ін.

Також цінними є книги, які виходили з 1901 — 1916 років в серії “Библиотека великих писателей” у видавництві “Брокгауза и Ефрона” під ред. проф. С. А. Венгерова. Це твори Ф. Шиллера, В. Шекспіра, Дж. Байрона, О. Пушкіна.

Бібліотека університету пишається тим, що в її “Колекції цінних і рідкісних видань” є прижиттєві видання російських письменників — И. А. Андреева, В. В. Вересева, И. А. Бунина, А. И. Куприна, Л. Н. Толстого, М. Горького.

Але це далеко не всі названі експонати цінних і рідкісних видань.

Кожного року до “Всеукраїнського дня бібліотек” організовуємо перегляди цих видань з метою ознайомлення професорсько-викладацький склад, здобувачів вищої освіти, співробітників з цими прекрасними цінними і рідкісними виданнями.

Спрощений бібліографічний список видань фонду «Рідкісні та цінні видання бібліотеки ДВНЗ «ДДПУ»