( згідно Національного стандарту України «ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»)

Книги

один автор

Байденко В. И. Болонський процес : курс лекций / В. И. Байденко. – М. : Логос, 2004. – 207 с.

Антошкіна Л. І. Економіка вищої освіти: тенденції та перспективи реформування : монографія / Л. І. Антошкіна. – Київ : Корпорація, 2005. – 366 с.

Пермяков О. А. Педагогіка : навч. посіб. для студентів / О. А. Пермяков. – Київ : Знання, 2006. – 171 с.

Левченко О. М. Диявол добра : роман / Олександр Левченко. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 121 с.

два автори

Кіт Г. Г. Українська народна педагогіка : курс лекцій [для студ. вищ. навч. закладів] / Г. Г. Кіт, Г. В. Тарасенко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 300 с.

три автори

Грінченко В. Т. Основи акустики : навч. посіб. / В. Т. Грінченко, І. В. Вовк, В. Т. Мацапура; НАН України. – Київ : Наук. думка, 2007. – 639 с.

чотири автори

Мікроекономіка : підручник / [В. Д. Базидевич, К. С. Базидевич, А. І. Гнатюк, С. В. Слухай]; за ред. В. Д. Базидевича; Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2008. – 679 с.

п’ять і більше авторів

Моделювання соціально-психологічних систем : монографія / [В. Й. Бочелюк, С. А. Білоусов, Т. А. Гришина та ін.; Класич. приват. ун-т]. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 310 с.

без автора (під назвою)

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 с.

Философский словарь / сост. И. В. Андрущенко. – Київ : А. С. К., 2006. – 105 с.

Энциклопедия мировой литературы / под ред. С. В. Стахорского. – СПб. : Невская книга, 2000. – 654 с.

Новий довідник. Історія України / упоряд. С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко, О. Іванюк. – Київ : Казка, 2006. – 736 с.

Перекладні видання

Тресиддер Дж. Словарь символов : пер. с англ. / Джек Тресиддер. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 448 с.

Митчелл Ф. Сон наяву : роман : [пер. с англ.] / Фрида Митчелл. – М. : Панорама, 2004. – 189 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, асп. і студ., присвяч. пам’яті видат. вчен.-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, 21–22 листоп. 2008 р., Одеса / ред.: Ю. М. Оборотов; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Фенікс, 2008. – 516 с.

Тринадцята Всеукраїнська конференція молодих істориків освіти, науки і техніки 23 травня 2008 р., Київ / ред.: О. Я. Пилипчик ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп.; Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна. – Київ : ДЕТУТ, 2008. – 253 с.

 Законодавчі та нормативні документи

Науково-практичний коментар Земельного кодексу України ( за станом нормативно-правових актів та судової практики на 15 січня 2009 р. ) / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – Київ : Прав. єдність, 2009. – 496 с.

Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України: із змінами та допов. станом на 1 лип. 2008 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – Київ : Ін Юре, 2008. – 557 с.

Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та гол. ред. В. М. Заболотько. – Київ : Медінформ, 2006. – 459 с. – ( Нормативні директивні правові документи )

Багатотомний документ

в цілому

Гиппиус З. Сочинения : в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М.: Лаком-книга: Габестро, 2001. – 2 т. – ( Золотая проза Серебряного века ).

Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 3 т.

або

Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – Т. 1 – 3.

окремий том

Савельев М. В. Курс общей физики : учеб. пособие / М. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 432 с.

Книга о книгах : библиогр. пособие: в 3 т. – М. : Книга, 1969. – Т. 1. – 120 с.

або

Савельев М. В. Курс общей физики. Т. 1 : Механика. Молекулярная физика : учеб.пособие / М. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 432 с.

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. І. Бондаренко. – Київ : КПІ, 2006. – 125 с.

Аналітичний бібліографічний опис

Частини книги

Веснин В. Р. Конфликты в системе управления персоналом / В. Р. Веснин // Практический менеджмент персонала. – М. , 1998. – С. 395–414.

Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 24–29.

Навроцька В. Д. Державна історична бібліотека України / В. Д. Навроцька // Україна в Ш тисячолітті. Традиції. Інновації. Інвестиції / ред. рада: В. В. Болгов, В. П. Чепак. – Київ, 2007. – С. 4–8.

Донцов Д. Українська державна ідея / Д. Донцов // Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – Київ, 1991. – Гл. 1. – С. 6–7.

Важов А. Я. Учет реализации продукции, работ и услуг / А. Я. Важов // Основы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях / М. Я. Штейман, В. В. Данилко, А. Я. Важов. – М., 1996. – Разд. 1. – С. 7–26.

Ключевский В. О. Терминология русской истории : лекции / В. В Ключевский // Сочинения : в 9 т. / В. О. Ключевський. – М. , 1989. – Т. 6 , разд. 2. – С. 7–20.

Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. – М. , 1995. – Т. 3 : Проблемы развития психики. – С. 2–328.

Статті із зібрання творів

Франко І. Я. Смерть Каїна : поема / І. Я. Франко // Твори : у 3 т / І. Я. Франко. – Київ, 2002. – Т. 1. – С. 598 – 615.

Павличко Д. Сонця і правди сурма / Дмитро Павличко // Малишко А. С. Твори : у 10 т. / А. С. Малишко. – Київ, 2002. – Т. 1. – С. 5–82.

 Статті із збірників, матеріалів конференцій, семінарів

(тези доповідей, доповіді)

Мозгова В. Бібліотека «Волинських Афін» / В. Мозгова // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 1999. – Вип. 3. – С. 31–33.

Шавкун И. Г. К истории семантико-синтаксической сочетаемости глагола-сказуемого в страдательном залоге / И. Г. Шавкун // Сб. науч. тр. Моск. пед. ун-та. – М., 1990. – Вып. 194. – С. 230–248.

Павліченко Ю. В. Використання патентної інформації при науково-інформаційному супроводі науки / Ю. В. Павліченко // Проблеми сучасного медичного наукознавства : матеріали наук.-практ. конф., 18 – 19 трав. 2006 р. – Київ, 2006 – С. 80–81.

Сериков В. В. Проблемы методологии педагогического исследования в трудах В. А. Сухомлинского / В. В. Сериков // Междунар. науч.- практ. конф. «В. А. Сухомлинский – выдающийся педагог ХХ столетия», 2 – 3 окт., 2003 г. – Уфа, 2003. – С. 163–165.

Литвинова Ю. Г. Расширение внешнеэкономических связей КНГ в конце 70-х – первой половине 80-х годов / Ю. Г. Литвинова // IV Всесоюзн. конф. молодых востоковедов : тез. докл. – М., 1986. – С. 32–35.

Пушков Ю. Г. О нормировании качества жидких электратов при их производстве / Ю. Г. Пушков // Научно- технический прогресс и оптимизация технологических процессов создания лекарственных препаратов : тез. докл. Всесоюзн. научн. конф., 21 – 22 мая 1987 г. – Л., 1987. – С. 282–283.

Статті з довідкового видання

Плющ М. Я. Наголос / М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас // Українська мова : довідник.– Київ, 1990. – С. 10.

Отношение // Философская энциклопедия / под ред. О. М. Морозова. – М., 1994. – Т. 4. – С. 182–183.

Статті із журналу

Богданова Н. Проблема інформатизації і соціалізації освіти / Наталія Богданова // Вища освіта України. – 2003. – № 2. – С. 83–85.

Концепція географічної освіти в профільній школі / О. П. Топузов, Т. Г.,О. П. Кравчук [та ін.] // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 7/8.– С. 15–17.

Боголюбов А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, М. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25.

Статті із газети

Авдєєнко Н. Бібліотеки Донеччини на шляху інноваційних змін / Наталія Авдєєнко // Донеччина. – 2009. – 6 жовт.

Моргун Т. Погана звичка – ворог здорового глузду : [ про соц. процеси, що відбуваються в суп-ві] / Тетяна Моргун // Профспілкові вісті. – 2009. – 21 серп.(№ 33). – С. 12.

Пасічник І. Колиска української духовності : [бесіда з ректором Нац. ун-ту «Острозька академія» Ігорем Пасічником / записала Інна Омелянчук] // Урядовий кур’єр. – 2009. – 31 жовт. – С. 21.

Рецензії

Соловей О. Зроблено в Україні / Олег Соловей // Березіль. – 2003. – № 1/2 – С. 184 – 186. – Рец. на кн. : Кононенко Є. Зрада / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2002. – 160 с.

або

Зданович А. А. Свои и чужие – интриги разведка / Александр Зданович. – М. : ОЛМА-пресс ; МассИнформМедиа, 2002. – 317с. – Рец. : Мильчин К. На невидимом фронте без перемен // Кн. обозрение. – 2002. – 11 марта. – С. 6 .

Дисертації

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячої маси : дис. …д-ра фіз.-мат. наук : 01. 03. 02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

Чернякова В. Е. Управління навчально-художньою діяльністю учнів початкових класів ліцею мистецтв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13. 00. 09 «Теорія навчання» / Чернякова Вікторія Едуардівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2008. – 20 с.

Електроний ресурс локального доступу в цілому

БД ППР [Электронный ресурс] : база данных «Промышленная продукция России» (Росинформресурс). – М., 2001. – Электрон. дан. и прогр. – 1 электрон. опт. диск CD-ROM.

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 МВ. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика). – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – Сист. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

Електронний ресурс віддаленого доступу в цілому

Варнене Р. Применение стандартов Международной организации по стандартизации ISO в библиотечном деле [Электронный ресурс] / Р. Варнене, Л. Буцкене. – Режим доступа : http // www. gpntb. ru // win /inter-events/crimea2003/trud/tom2/111/Dok6/HTML#organizacija. – 10. 12. 2004.