Здатність розуміти дітей,
працювати для захисту їх прав – це і є моя мета.

                               М. Монтессорі

Марія Монтессорі (1870-1952) – відомий італійський лікар і видатний педагог. Створена нею більше ста років струнка філософсько-педагогічна система, як справедливо стверджують, «завоювала весь світ» і сьогодні привертає увагу всіх, кому не байдужі проблеми навчання і виховання. Світове визнання її педагогічна система здобула завдяки гуманістичному підходу до виховання і навчання дітей. Вона грунтується на положенні про безмежну віру в природу дитини, її цінність у цьому світі, орієнтації на ідеал вільної, самостійної, активної особистості. Виховна мета цієї системи полягає в розкритті духовного та інтелектуального потенціалу дитини, засобами її досягнення є не зовнішні впливи на особистість, а спеціально сформоване середовище, своєрідна «духовна екологія». Загалом педагогічна система М. Монтессорі репрезентує теорію вільного виховання й сенсуалізму в педагогіці.  За словами І. М. Дичківської:  «Глибина реалізованих у цій технології теоретичних положень, досконалий методичний і дидактичний інструментарій дають змогу використовувати її у різних педагогічних умовах».

Ім’я Монтессорі привертає увагу науковців. Їй присвячено десятки книг і сотні статей різними мовами світу. Українські науковці досліджують різні аспекти її педагогічного доробку: психолого-педагогічні основи розвитку дітей у цій системі, освітню систему, використання ідей Монтессорі у спеціальній педагогіці, можливості створення української моделі закладу  Монтессорі,  індивідуальне виховання, музичний розвиток дітей у системі М. Монтессорі,  соціалізація особистості в дитинстві та інші аспекти.

Література:

 1. Андрющенко, О. Уроки самостійності. Формування навичок практичного життя за методикою М. Монтессорі / Ольга Андрющенко, Лариса Рудень // Дошкільне виховання. – 2017. - №10. – С.23-25.
 2. Антосюк, О. Сенсорний розвиток молодших школярів : за методикою М. Монтессорі / О. Антосюк // Дефектолог "ШС". - 2013. - № 10. - С. 13-17.
 3. Бондар, В. І. Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в  системі  М. Монтессорі : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.  ] / В. І. Бондар, А. М. Ільченко. – Полтава  :  РВВ ПДАА, 2009. – 251 с.
 4. Войтко, Т. О. Музичний розвиток дітей у системі М. Монтессорі / Войтко Т. О. // Мистецтво та освіта. – 2019. - №1. – С.15 – 18.
 5. Гарань, Н. До проблеми впровадження педагогічних ідей М. Монтессорі у практику роботи дошкільних навчальних закладів України / Н. Гарань // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. - Вип. 2 (76). - С. 159-166.
 6. Головко, М. Монтессорі-педагогіка у контексті парадигми педагогічного супроводу / М. Монтессорі // Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства в освітньому просторі: проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (заочної), 15 берез. 2017 р. - С. 6-8.
 7. Дичківська , І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч посіб / І. М. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2004 . – 351 с.
 8. Дичківська , І. М. М. Монтенссорі : теорія і технологія в навч .- вихов. процесі / І. М. Дичківська, Т. І Поніманська. – Київ : Слово, 2009 . - 303с.
 9. Дунаєва, Л. Пророк педагогіки / Л. Дунаєва // Вісник книжкової палати. – 2015. - №6. – С. 32-35.
 10. Жебровський, Б. Українська модель школи Марії Монтессорі / Борис Жебровський // Початкова школа. – 2005. - №5. – С.42-44.
 11. Зязюн, І. Філософія «Школи свободи» : розвиток та саморозвиток творчих засад особистості / Іван Зязюн // Рідна школа. – 2007. - №5. -  С.25 -29.
 12. Коваленко, Є. І. Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 662 с.
 13. Лисенко, Н. В. Педагогіка українського дошкілля : У 2 ч. Ч.1 : навч. посіб для вищ. навч. закл. за спец. «Дошкільне виховання» / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – Київ : Вища школа, 2006. – 302 с.
 14. Литвиненко, О. У кожного своя оселя / Олена Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2019. - №11. – С.18-19.
 15. Метод научной педагогики Марии Монтессори / сост. и ред. книги : З. Н. Борисова , Р. А. Семерникова. – Київ : ДіловаУкраїна , 1993. – 144 с.
 16. Монтессорі – педагогіка – відповіді на виклики часу // Дошкільне виховання. – 2014. - №8. – С.1-38.
 17. Монтессори, М. Дети - другие : статьи, советы и рекомендации / М. Монтессори ; пер. с нем. Н.Нефедова; вступ. и закл. ст., коммент. К. Е. Сумнительный. - М. : Карапуз, 2004. - 335 с. : ил. - (Педагогика детства).       16. Монтессори, М. Мой метод : начальное обучение / М. Монтессори ; [пер. с фр. Л. Б. Печатникова ; рус. ред. Е. А. Хилтунен]. - М. : Астрель, 2007 ;  : АСТ. - 351 с. : портр., ил. 
 18. Освітні технології : навч.-метод. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – Київ : А. С. К. , 2002. – 255 с.
 19. Печенко, Інна.  Виховання для життя:  соціалізація особистості в дитинстві у педагогіці Монтессорі / Інна Печенко // Рідна школа. -  2007. - №9. – С.78-80.
 20. Пономаренко, Г. А. Організація уроку іноземної мови у початковій школі за педагогічною системою Марії Монтессорі / Г. А. Пономаренко // Перспективні напрямки сучасної науки та освіти. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Слов'янськ, 22-24 квіт. 2015 р.). - Вип. 7. - С. 303-306.
 21. Решетняк, О. Доматематична підготовка малюків: Монтессорі-підхід / Олена Решетняк // Дошкільне виховання. – 2017. - №12. – С.10-12.
 22. Рубан, Л. "Все нове - це добре забуте старе": гуманістична педагогіка у школі / Л. Рубан // Школа. - 2019. - № 4. - С. 6-25.
 23. Чепіль, М. Педагогіка Марії Монтессорі : навч. посіб. / М. Чепіль, Н. Дудник. – Київ : Слово, 2017. – 272 с.
 24. Шміло, Д. А. "Будинок дитини". Навчаємо за методом М. Монтессорі /Д. А. Шміло //Англійська мова та література . - 2010 . - № 35. - С. 35-36.
 25. Юсупова , А. Ю. Опыт создания свободной обучающей среды по иностранному языку в высшей школе на основе педагогических идей М. Монтессори /А. Ю. Юсупова //Иностранные языки в школе (с приложением). - 2012 . - №11. - С. 45-49.

Підготувала зав.секторм КПР Борщова О.А.